GSMM2011 Chairmen

Arttu Luukanen, MilliLab, VTT , Finland (Chair)
Wei Hong, Southeast University, China (Co-chair)
Hiroyo Ogawa, ARIB, Japan (Co-chair)
Jin-Koo Rhee, Dongguk University, Korea (Co-chair)

GSMM2011 Steering Committee

Jin-Koo Rhee, Dongguk University, Korea (Chair)
Antti Räisänen, MilliLab, Aalto University, Finland (Co-chair)
Tatsuo Itoh, UCLA, USA
Hai-Young Lee, KIEES, Korea
Keren Li, NiCT , Japan
Dong Chul Park, Chungnam National University, Korea
Ke Wu, École Polytechnique Montréal, Canada

ESA Workshop Chairmen

Arttu Luukanen, MilliLab, VTT , Finland (Chair)
François Deborgies, ESA-ESTEC, The Netherlands (Co-chair)

GSMM2011 Technical Program Committee

Ville Viikari, MilliLab, VTT , Finland (Chair)
Juha Mallat, MilliLab, Aalto University, Finland (Co-chair)
Aleksi Tamminen, MilliLab, Aalto University, Finland (Secretary)
Kari Halonen, MilliLab, Aalto University, Finland
Seog-Tae Han, KASI, Korea
Wei Hong, South East University, China
Kwang-Yong Kang, ETR I, Korea
Shuzo Kato, Tohoku University, Japan
Chul Soon Park, KAIST, Korea
Dong Chul Park, Chungnam National University, Korea
Hyun Chang Park, Dongguk University, Korea
Ikmo Park, Ajou University, Korea
Markku Sipilä, VTT , Finland
Qun Wu, Harbin Insitute of Technology, China
Yong-Zhong Xiong, IME, Singapore

ESA Workshop Technical Program Committee

Ville Viikari, MilliLab, VTT, Finland (Chair)
Petri Piironen, ESA-ESTEC, The Netherlands (Co-chair)
Aleksi Tamminen, MilliLab, Aalto University, Finland (Secretary)
Kari Halonen, MilliLab, Aalto University, Finland
Tatsuo Itoh, UCLA, USA
Shuzo Kato, Tohoku University, Japan
Hai-Young Lee, KIEES
Keren Li, NiCT , Japan
Peter de Maagt, ESA-ESTEC, The Netherlands
Juha Mallat, MilliLab, Aalto University, Finland
Tapani Närhi, ESA-ESTEC, The Netherlands
Dong Chul Park, Chungnam National University, Korea
Antti Räisänen, MilliLab, Aalto University, Finland
Markku Sipilä, VTT , Finland
Ke Wu, École Polytechnique Montréal, Canada